Basisschool Einstein De Haan

Onmisbare gids

             Onmisbare gids

SCHOOLJAAR 2015– 2016

                                                                   Inhoudstafel

 

p   3 –             voorwoord van de directie

p   5 –             schoolraad BS Einstein

p   6 – oudervereniging

p   7 – ons aanbod

p   9 – onze visie

p 11 – hoe zal u als ouder uw kind kunnen volgen?

p 12 –   hoe wordt uw kind begeleid?

p 14 – structuur van de basisschool

p 15    hoofdschool

p 15    wijkschool

p 16    bestuursorganen

p 16    adviesorganen

p 16    steunverlenende organen

p 17 –             praktische inlichtingen

p 17    schooluren

p 18    vakantieperiodes en vrije dagen

p 19    prijzen voor …

p 20    schoolbus

p 21    mobiliteit

p 22    gezondheidsbeleid

p 23    bewegingsopvoeding

p 24    in welke klas moet ik zitten?

p 25    avondstudie

p 26    voorschoolse en naschoolse opvang

p 27    nuttige wenken en afspraken

p 28    wat biedt de kleuterschool aan het jonge kind?

p 30 – schooladministratie

p 30    afwezigheden

p 30    adresveranderingen

p 31    schoolreglement

p 31    attesten

p 32    getuigschriften

p 33 – veiligheid

p 34     veiligheidsreglement van de school

p 35    wat bij een ongeval op school?

p 36 –   slotwoord
bijlagen

 

 

 

 

 

BASISSCHOOL “ EINSTEIN” DE HAAN

Een school als thuis . Thuis op school!

 

Beste ouder(s),

 

het schooljaar 2015-2016 is al even gestart. Wij heten iedereen van harte welkom op onze school. Wij kunnen rekenen op een flink aantal nieuwe inschrijvingen zowel in de kleuterafdeling als in de lagere school. Dit is voor ons een bewijs van respect en waardering voor het geboden onderwijs.

 

Een school is steeds in beweging. Het schoolleven wordt gemaakt door de kinderen, de ouders en de leerkrachten en dit binnen een ruimer kader van een steeds evoluerende maatschappij. Naast een aantal vaste waarden, moet er tijd en plaats zijn voor verandering en vernieuwing. Sinds januari 2012 zijn alle klassen in de lagere school uitgerust met een digitaal schoolbord waarbij het lesgeven een ommezwaai heeft gemaakt van 180°. In een handomdraai halen de leerkrachten alle nodige informatie binnen via internet of wordt het bordschema aangepast aan het lesmoment. Er wordt geknipt, geplakt, gekleurd en gegoocheld met cijfers, letters, beelden en geluiden. Het is een lust om terug op de schoolbanken te zitten voor wie gewend was aan het krijtbord uit de vorige eeuw.

 

In een multiculturele wereld zoals vandaag wordt de kennis van meerdere talen onontbeerlijk. Vanaf de derde kleuterklas wordt er op regelmatige basis initiatie Frans gegeven naast de verplichte lessen vanaf het 5° leerjaar. Wij mogen gerust zeggen dat we pioniers zijn binnen onze gemeente.

 

Om het schoolleven van de kleuters nog aangenamer te maken beschikt iedere klas over een klaspop.
“Juul” vergezelt de allerkleinsten, “Nellie en Cesar” zijn de helden in de 2° kleuterklas en “Pistache en Vanille” zijn de Franse vriendjes voor de oudste kleuters.

 

Bij dit nieuwe schooljaar vragen wij net als vorig jaar om uw steun, hulp, raad en daad. Door samen te werken kunnen we er ook dit jaar weer een spannend, boeiend en leerrijk schooljaar van maken.

Aan alle ouders die de school een handje willen toesteken doen wij een oproep om op vrijwillige basis mee te helpen als zwem-, lees- of verkeersouder of om toe te treden tot de oudervereniging.

 

We verwachten dat u deze “ONMISBARE GIDS” grondig doorneemt en bewaart.

Gelieve daarenboven ook dagelijks de mededelingenkaft van uw kind(eren) in te kijken en de schoolagenda’s wekelijks te ondertekenen. Ook bij de kleuters is er dagelijks een heen-en-weer-boekje. Na elk thema wordt een activiteitenmap met de kleuters meegegeven, die we graag nadien terug op school verwachten.

 

Thema’s die reeds vroeger aan bod kwamen blijven nog steeds actueel en zullen ook dit jaar de nodige aandacht krijgen : fitheid en gezondheid, sport, verkeersveiligheid, mobiliteit, zinloos geweld, milieuzorg op school, cultuur, techniek, ICT , musical, bosklassen….

Vanaf 1 september 2008 werd onze school ROOKVRIJ. In de gebouwen en op de terreinen heerst een totaal rookverbod. Dit geldt ook tijdens feesten en oudercontacten. Gelieve hiermee rekening te willen houden.

 

Om de onderwijstijd optimaal te benutten is het van belang dat de lessen tijdig kunnen starten. Maak het de leerlingen, de leerkrachten en uzelf niet moeilijk. Zorg dat de kinderen tijdig op school zijn en kom ze niet voortijdig ophalen. Er worden rijen gevormd bij het begin en het einde van de schooltijd. Ook dit zijn leermomenten voor de leerlingen. Verstoor dit gebeuren niet en respecteer de schooluren. Gebruik de agenda van uw kind om iets mee te delen of om een afspraak met de leerkracht te maken. Korte boodschappen kunnen telefonisch worden doorgegeven via het secretariaat zodat de klassen niet onnodig hoeven gestoord te worden. Problemen worden liefst meteen besproken met de leerkracht in de eerste plaats.

De directie, 059/23 37 52 en het CLB, 050/ 47 18 46 kunnen ook steeds geraadpleegd worden.

 

Onze website wordt druk bezocht. Alle klassen hebben hun eigen schrijfruimte die ze regelmatig vernieuwen. Dankzij het aangepast beeld- en tekstmateriaal kan iedereen volgen wat er op de school gebeurt.

 

Op 3 september 2007 werd in het bijzijn van alle leerlingen van de campus Einstein een “vlindertegel” onthuld. Deze tegel staat aan de hoofdingang van de hoofdschool op een voetstuk van Herlinde Ergo, kunstenares en ouder van twee oud-leerlingen. Deze tegel wil een symbool zijn om iedereen te herinneren aan de zinloosheid van geweld. Wij willen iedereen en in het bijzonder onze leerlingen en personeelsleden uitdagen om heel regelmatig na te denken en te overleggen over dit onderwerp. Op school willen wij streven naar een klimaat waar oprechtheid, luisterbereidheid en overleg heel belangrijk zijn. Wij sporen onze leerlingen aan om op een respectvolle manier te leren omgaan met diversiteit.

 

Wij wensen alle kinderen een succesvol en leerrijk schooljaar toe.

 

Wij danken u voor het vertrouwen dat u stelt in onze basisschool “EINSTEIN”.

 

In januari 2012 werd onze school doorgelicht door de onderwijsinspectie. Het rapport was zeer positief en kan zonder enige twijfel wedijveren met de resultaten van de naburige scholen zowel binnen als buiten de gemeente.

 

De leerkrachten staan dag na dag klaar om samen met u te bouwen aan een degelijke opvoeding en te streven naar kwaliteitsvol onderwijs. Wij leggen de lat hoog. Wij verwachten dat iedereen mee hoog wil springen!
 

Hilde Lafaille

(beter gekend als “juf Titje”)

 

directeur

 

 

 

Beste ouders,

 

na een verkwikkende zomervakantie mogen we vermoeden dat iedereen de batterijen weer volledig heeft opgeladen om terug aan het nieuwe schooljaar te beginnen.

 

Daarom wensen wij, namens de schoolraad , jullie eerst en vooral te bedanken voor het vertrouwen dat jullie ook dit jaar wederom in de school stellen. Wij willen reeds bij voorbaat iedereen bedanken die zich inzet om onze school te promoten en om er een aangename leer- en werkomgeving van te maken.

Daarom zijn we ervan overtuigd dat jullie kinderen ook dit jaar van hoogstaand onderwijs zullen kunnen genieten. Elk kind zal zich op onze school kunnen ontplooien tot iemand met een eigen mening, die altijd gerespecteerd zal worden.

 

Een groep mensen die beslist zullen bijdragen tot een vlot verloop van dit schooljaar zijn jullie, alle ouders, en meer in het bijzonder de leden en het bestuur van de oudervereniging.

Wij rekenen ook dit jaar op jullie creativiteit en durven via deze weg ook de “nieuwe” ouders aanmoedigen hun medewerking aan te bieden, want “vele handen maken het werk licht”.

 

Een andere groep sympathisanten, waarop wij jaarlijks kunnen rekenen, zijn de leden van de werkgroep Basisschool Einstein. Door hun steun kunnen onze kinderen aan heel wat meer activiteiten deelnemen doorheen het schooljaar.

 

Wij doen een oproep aan alle leerlingen, leerkrachten, ouders en sympathisanten van het Gemeenschapsonderwijs om ook van dit schooljaar een waar festijn te maken, eentje waarop Einstein trots zou zijn.

 

Tenslotte, hebben jullie vragen, suggesties of voorstellen? Wij staan open voor uw mening en eventuele kritieken. Wij staan steeds tot uw beschikking voor elk ogenschijnlijk probleem.

Wij hopen op een zeer vruchtbaar schooljaar voor allen.

 

Namens de schoolraad BS EINSTEIN,

 

voorzitter ,

 

Filip Hessens

 

Beste ouder(s),

 

Naast de familie vormt de school de andere belangrijke peiler in het leven van onze spruiten. Dit boekje, met allerlei praktische info over het schoolgebeuren, is voor iedere ouder dan ook een belangrijke bron van informatie.

Maar veel belangrijker is dat u, als ouder, enige inspraak krijgt in het reilen en zeilen van de school van uw oogappel, meer nog, dat u de mogelijkheid krijgt actief bij te dragen tot de verdere ontwikkeling van de school en haar activiteiten.

De VZW Oudervereniging Basisschool “Einstein” vertegenwoordigt hierbij alle ouders en treedt op als brug tussen ouders en school. Iedere ouder is automatisch en kosteloos lid en wordt aldus ook uitgenodigd voor de vergaderingen tijdens het schooljaar.

De doelstelling van onze oudervereniging is tweeledig:

Enerzijds volgt het dagelijks bestuur de activiteiten en gebeurtenissen van de school op de voet. Regelmatig zit zij samen met de directie en de leerkrachten van de school om van gedachten te wisselen. Ervaring leert dat dit erg nuttig is, dat de school onze opmerkingen ernstig neemt, open- staat voor opbouwende kritiek en achteraf dus ook de nodige acties onderneemt, indien mogelijk.

Anderzijds organiseert de oudervereniging jaarlijks activiteiten die de werking en verdere ontwikkeling van de school ondersteunen.

Deze activiteiten combineren het nuttige aan het aangename en dragen zo positief bij tot het uitbouwen van de school, de schoolgemeenschap en dus de opvoeding van uw kind.

Wij nemen deze gelegenheid dan ook te baat om een oproep te doen aan alle ouders die een handje willen toesteken bij onze activiteiten en initiatieven.

U hoeft daarvoor niet één of alle vergaderingen bij te wonen, u kan u aansluiten bij een werkgroep voor één van de onderstaande activiteiten of enkele uurtjes komen helpen tijdens één van de activiteiten. Geef u daarvoor op voor de lijst van helpende handen!

 

Vergeet niet dat u als ouder ten alle tijden welkom bent tijdens de vergaderingen.

 

VERGADERINGEN OUDERRAAD

17 september – 19 oktober – 1 december – 14 maart 26 april

telkens om 19.30 u in de leraarskamer

                                              

ACTIVITEITEN                                             

3 oktober                              Einsteinquiz

29 oktober                            mosselavond

29 januari                             kinderfuif

24 maart                               pasta-avond
28 mei                                   opknapdag/ glansdag

 
Met vriendelijke groeten en hopelijk tot op één van onze vergaderingen en/of activiteiten,
de ouderraad

 

                                             Campus Einstein

 

1

Campus “EINSTEIN” temidden van een groene en rustige omge­ving.

 

 

 

Wij garanderen u kwaliteitsvol onderwijs

voor elk kind van 2,5 jaar tot 14 jaar.

– onze kleuteraf­deling, een pa­radijs voor de

allerkleinsten

– onze lagere school een stevige basis voor later

– secundair onderwijs 1ste graad

Maerlant – Atheneum afdeling De Haan

 

U kiest voor: kwa­liteit – continuïteit – openheid – begrip

 

 

 

 

                                                              Wat bieden wij?

 

 1. Kwaliteitsvol onderwijs (modern en actief).

Onze leerlingen behalen mooie resultaten in gelijk welk net, in gelijk welke richting.

 1. Onderzoek naar de mogelijkheden van uw kind(eren).

in samenwerking met het CLB De Klaver, centrum voor leerlingbegeleiding

 1. Brede zorg voor uw kind.
 2. differentiatie volgens tempo en niveau van elk kind
 3. niveaulezen en begrijpend lezen vanaf het 2de leerjaar
 4. indien gewenst kan er beroep gedaan worden op logopedische hulp
 5. de zorgcoördinator/directie treedt als onmiddellijk aanspreekpunt op tussen leerling, leerkracht, ouder, CLB en volgt alle pedagogische problemen van uw kind op
 6. Gebruik van moderne technologieën.

digitaal schoolbord in elke klas van de lagere school

tv – radio – cd- foto – camera – video – beamer – computer – DVD

computers in elke klas vanaf de 1° kleuterklas.

ICT staat op het menu voor alle leerlingen vanaf de 1° kleuterklas

internetaansluiting

computerlokaal

techniekklas voor wetenschappelijk werk en metend rekenen

 1. 5. Voorbereiding op alle vormen van het secundair onderwijs.

       Onze leerlingen worden degelijk voorbereid op het secundair onderwijs. Er is regelmatig                 contact en overleg met de leerlingen en leerkrachten van het Maerlant-Atheneum.

 1. Degelijke opvoeding in samenwerking met de ouders.
 2. Integratie tussen kleuterschool en lagere school.

       Gedurende het hele schooljaar zijn er klasdoorbrekende activiteiten tussen de 3de kleuterklas           en het 1ste leerjaar.

 1. Wekelijkse zweminitiatie voor de kleuters : gratis

2de kleuterklas : start na de paasvakantie

3de kleuterklas : maandagnamiddag tweewekelijks

 

Zwemlessen voor alle leerlingen van de lagere school : gratis

        1ste en 2de leerjaar : maandagnamiddag tweewekelijks

3de en 4de leerjaar : maandagnamiddag tweewekelijks

5de en 6de leerjaar : maandagnamiddag tweewekelijks

 

9 . Een groene speelomgeving.

       aparte speelruimte met speeltuin voor de kleuters

aparte speelruimte met speeltuigen voor de lagere afdeling

mogelijkheid tot balspelen : voetbal, netbal, basketbal of vrij spel

 

10 .  Sportactiviteiten.

 1. in samenwerking met S.V.S.(stichting Vlaamse schoolsport)

b)in samenwerking met de gemeentelijke sportdienst : loopwedstrijden, voetbal, netbal,               sportdag, Haanse zwemweek, …

 1. Medisch schooltoezicht door het CLB.

zoveel mogelijk georganiseerd op school zelf

uitgebreid medisch onderzoek gaat door in Blankenberge (2° kleuter / 5° leerjaar)
12 . Geïntegreerde werkweek… bosklassen voor het 5de en 6de leerjaar

        Tijdens het schooljaar worden er door de leerlingen acties georganiseerd om de deelnameprijs         zo laag mogelijk te houden. Tevens kaderen deze acties in een breder maatschappijvormend             project om de leerlingen de waarde van geld en werk, alsook ondernemingszin bij te brengen.

 1. Opvang voor en na de schooluren voor kleuters en lagere schoolkinderen.

Studie na de schooluren, enkel voor de leerlingen van de lagere afdeling.

 1. Verzorgde maaltijden aan demo­cratische prijzen. De maaltijden worden

verzorgd door Steamplicity. Zij garanderen een strikte controle wat betreft menu,

kwaliteit, hygiëne en afwerking.

 

 1. 16.   pedagogische uitstappen.

 

                                                                   Onze visie

 

In onze onderwijsvisie stellen we het kind centraal.

 

“Een school als thuis, thuis op school”

 

 

In de BS Einstein – De Haan willen we streven naar een school waar kinderen blijgezind komen om hulp en begeleiding te krijgen in hun streven naar de ontwikkeling van kennis en vaardigheden, sociale vorming, communicatiemogelijkheden en zelfredzaamheid.

Kortom een school die staat voor een totale ontwikkeling van de kinderen.

 • zelfstandig leren denken en beslissingen nemen, met respect voor de eigenheid van de ander
 • een open, pluralistische geest leren hebben met respect voor de andersdenkende
 • stimuleren van de mondigheid om zich op een behoorlijke wijze te kunnen uitdrukken
 • stimuleren van de intellectuele nieuwsgierigheid
 • het ontwikkelen van een geweten, een rechtvaardigheidsgevoel en verantwoordelijkheidszin
 • oog leren hebben voor de sociale werkelijkheid, waarbij de aandacht gaat naar de Rechten van de Mens (Kind), democratie en sociale (on)rechtvaardigheid
 • het evenwaardigheidsprincipe tussen mannen en vrouwen, tussen jongens en meisjes, wordt gerespecteerd en gestimuleerd

 

 

 

PEDAGOGISCH PROJECT

 

Het Pedagogisch Project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is de basis van ons opvoedings- en leerproces.

Wij zijn ook fier dat uit een belangrijk onderzoek gebleken is, dat dit project uitstekend aanleunt bij het Kinderrechtenverdrag! We noteren het hier nog even voor u.

 

DE 7 PIJLERS VAN HET PEDAGOGISCH PROJECT

 

Het gemeenschapsonderwijs is uitdrukkelijk neutraal en pluralistisch. In dat opzicht onderscheidt het zich van alle andere onderwijsnetten.

Het pedagogisch project vult de begrippen neutraliteit en pluralisme concreet in en stelt een zevental algemene doelstellingen voorop. Dat zijn meteen de pijlers waarop elke school van het gemeenschapsonderwijs is gegrondvest.

 1. Mondigheid : Het is van het grootste belang dat kinderen van jongs af aan hun eigen ideeën en

standpunten helder leren verwoorden en verdedigen , zodat ze kunnen opkomen

voor zichzelf en voor de anderen.

 

 

 

 1. Intellectuele nieuwsgierigheid: Kinderen zijn van nature leergierig. De scholen van het

GO! stimuleren die intellectuele nieuwsgierigheid en reiken de                                                           middelen en vaardigheden aan voor een vol en boeiend leven.

 

 

 1. Bewogenheid: De samenleving heeft geen behoefte aan onverschillige bollebozen, maar aan

mensen met een hart voor anderen. De ontwikkeling van het geweten, van een

rechtvaardigheids- en verantwoordelijkheidsgevoel, krijgt in het GO! de volle                                   aandacht.

 

 

 1. Rechtvaardigheid: Het inzicht dat in de samenleving niet iedereen dezelfde kansen krijgt, is de

basis van elke vorm van solidariteit . Het GO! leert kinderen en jongeren oog

hebben voor de werkelijkheid en de bestaande maatschappelijke                                                         ongelijkheden en scherpt hun zin voor de sociale rechtvaardigheid aan.

 

 

5.Gelijkwaardigheid: Het GO! gaat er niet alleen van uit dat alle mensen gelijkwaardig zijn , maar

                                    streeft er ook naar om elke discriminatie in de praktijk uit te sluiten . De

gelijke behandeling van mannen en vrouwen, een ideaal dat in onze

samenleving nog steeds niet is gerealiseerd, is in de scholen van het GO! dan

ook een feit. Jongens en meisjes krijgen er dezelfde kansen en kunnen zich

zonder uitzondering inschrijven voor om het even welke opleiding.

 

6.Openheid: Door het pluralistisch karakter van het GO! leren de kinderen en jongeren beter

omgaan met andere meningen en overtuigingen en worden vooroordelen in de kiem

gesmoord. Openheid en respect voor andere opvattingen en culturen zijn, zeker met

het oog op de toekomst, van essentieel belang.

 

7: Zelfstandigheid: De scholen van het GO! vormen geen meelopers, maar jonge mensen met pit                                     en een behoorlijke dosis zelfvertrouwen. Kinderen en jongeren zelfstandig leren

denken en beslissingen nemen, is een uitdaging die een totale inzet vergt. Het

GO!onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap schrikt er niet voor terug.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe zal u als ouder uw kind kunnen volgen?
Doorheen het schooljaar houden wij steeds contact met de ouders!1.Alle leerlingen hebben een mededelingenkaft (lees en teken af, of vul de strookjes in). Leerlingen die niet in orde zijn met het indienen van briefjes en/of het plaatsen van handtekeningen worden vaak het slachtoffer van de vergetelheid van de ouders.

2.Iedere kleuter heeft bovendien een heen-en-weer-boekje dat bijna dagelijks meegegeven wordt. Lees de notities van de juf en geef het boekje ook terug mee in de boekentas. Iedere leerling van de lagere school beschikt over een schoolagenda waarin dagelijks contact tussen de leerkracht en de ouders mogelijk is.

 1. Op regelmatige tijdstippen worden de ouders op school uitgenodigd voor informatieavonden en rapportbesprekingen. Wij appreciëren uw aanwezigheid.
 2. Het dagelijks werk kan u als ouder op de voet volgen door regelmatig de schriften, kaften en werkboeken van uw kind(eren) te controleren en te handtekenen. Deze zullen geregeld mee naar huis gegeven worden.

5.Toetsen komen steeds op het einde van een periode waarin nieuwe leerstof werd aangeboden en ingeoefend. Deze moeten steeds ondertekend worden

6.Er zijn 4 rapporten per schooljaar. Vanaf het 1ste   tot het 5de leerjaar rapporteren we in hoeverre uw kind de specifieke eindtermen bereikt heeft of niet. Wij laten u weten hoe uw kind vordert volgens zijn/haar mogelijkheden. Als ouder zal u vlug ontdekken waar uw kind zich situeert. Er zijn 4 opties mogelijk : onvoldoende (basisleerstof is niet gekend), voldoende (basisleerstof is gekend), goed (uitbreidingsleerstof is gekend) en zeer goed(verrijkingsleerstof werd succesvol verwerkt). Voor het 6de leerjaar is er een cijferrapport met een woordje uitleg over de behaalde resultaten en de te volgen acties.

 1. Er zijn 3 niveaurapporten. Dit zijn tussentijdse rapporten, waarbij enkele taal- en rekenvaardigheden van de leerlingen vergeleken worden met genormeeerde toetsen.
 2. In de maand januari wordt ook een opendeurdag georganiseeerd waarbij u een kijkje kan nemen in de klas. Tevens is dit een moment om nieuwe ouders uit te nodigen.
 3. Mochten al deze formele contacten tussen u en de school niet volstaan, kunt u ook steeds een afspraak maken met de leerkracht en/of de directie.

 

 

 

Hoe wordt uw kind begeleid?

Omdat ieder kind bij ons een VIP- behandeling krijgt, bieden wij volgende mogelijkheden aan:

 

 1. Wij proberen de grootte van de klassen te beperken.
 2. Wij trachten differentiatie te organiseren voor leerlin­gen met leerachterstand en/of leerlingen die een trapje hoger kunnen. Dit gebeurt zoveel mogelijk binnen de eigen klas maar ook klasoverschrijdend.
 3. Een kind met problemen, om het even van welke aard, wordt eerst besproken tijdens het zorgoverleg tussen de klastitularis en de zorgcoördinator. Desgevallend wordt de hulp ingeroepen van het CLB. Bij elke tussenkomst van het CLB worden de ouders op de hoogte gebracht en wordt om een toestemming tot verder onderzoek gevraagd. In overleg met de ouders wordt een handelingsplan voorgesteld. Alle zorgtrajecten worden gecoördineerd en gecontroleerd door de directie.
 4. Er wordt vanaf de kleuterschool een individueel leerlingen­dossier voor uw kind aangelegd.

Daarin worden de vorderingen op cognitief , motorisch en sociaal-emotioneel vlak bijgehouden. Na het beëindigen van het 6de leerjaar wordt dit dossier op school bewaard en kan eventueel doorgegeven worden aan het secundair onderwijs mits schriftelijke toestemming van de ouders.

 1. Het CLB ( Centrum voor Leerlingbegeleiding) beschikt over een lokaal in de school.

Telefonisch kunt u een afspraak regelen voor raad of hulp in verband met de begelei­ding van            kind(eren).

Het CLB geeft de nodige gron­dige advie­zen bij eventuele leer- en ontwikkelingsp­roblemen.

Uw kind wordt ook medisch onderzocht. Dit onderzoek is verplicht.

 1. Niveaulezen (NL)

Alle kinderen van het 2de leerjaar krijgen speciale leestraining in kleine groepjes. Ze lezen 2 x 25 minuten intens op hun eigen leesniveau. De leerlingen van het 3de en het 4de lj oefenen éénmaal per week 25 min. in kleine groepjes. De resultaten die behaald worden, zijn verbluf­fend. De kinderen worden gedurende het schooljaar meermaals getest, waarbij ze naar een hoger leesniveau kunnen overstappen (test naar leestijd en leesfouten).

 1. Begrijpend lezen (BL)

De kinderen van het 3° en 4° lj krijgen wekelijks extra oefentijd voor begrijpend lezen. Een grondige evaluatie en bijsturing wordt na elke 10 werkkaarten gemaakt.

 

 1. Spellingsniveau… van 1 tot 6.

De leerlingen worden 3x per jaar gescreend.

 

 

 

 

 

 1.   Logopedie

Kinderen die nood hebben aan externe hulp bij de ontwikkeling van spreekvaardigheid, taalgevoel en taalkennis, rekenbegrippen en wiskundige inzichten kunnen een beroep doen op logo­pedische ondersteuning. Dit kan vóór of na de lesuren georganiseerd worden.

Alle contacten lopen via de directie van de school.

 1. GON-project staat voor geïntegreerd onderwijs

Sommige kinderen die externe, speciale hulp nodig hebben komen in bepaalde gevallen in aanmerking voor een aanvraag tot GON-begeleiding. Hiervoor dient een dossier opgemaakt te worden door het CLB . Alle contacten verlopen via het CLB in samenspraak met de zorgcoördinator.

 1. Tijdelijk onderwijs aan huis

Kinderen die langdurig ziek zijn (meer dan 21 dagen in een ononderbroken periode van ziekte) komen in aanmerking vanaf de 22ste ziektedag voor een volume van 4 lestijden per week.

Ouders vragen onderwijs aan huis mits medisch attest. Alle contacten verlopen via de directie.

De afstand school – thuis(zieke) mag niet meer dan 10 km bedragen.
Ook kan er beroep gedaan worden op de hulp van de vzw “School & ziekzijn” via
0487 280 213. Dit kan zelfs voor kortere periodes van ziekte.

 1. Zorg voor een totale ontwikkeling.

Wij willen zorgen voor een totale ontplooiing. De lessen beeld, tekenen, handvaardig­heid,

drama en muziek, sport en bewegings­op­voeding, gebruik van moderne media en ICT, verkeersopvoeding, techniek … worden gegeven op maandag- en donderdagnamiddag.

De activiteiten zitten vervat in een doorschuifsysteem waarbij elke leerkracht zich specialiseert in één bepaald onderdeel. De leerlingen schuiven door en komen zo ook eens bij een andere leerkracht terecht.

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Structuur van de BASIS­SCHOOL                                         “EIN­STEIN” DE HAAN.

 

 

 

 

                 BASISSCHOOL       “EINSTEIN”                           één school met onderbouw en bovenbouw

                                               

                            website : www.einsteinschooldehaan.be

 

 

 

 

 

                                                      

                                            Einsteinlaan 1                                   

                                            8420 De Haan                    

                                            tel.: 059/23.37.52                                   

directie@bseinstein.be                                  

     

                                              HOOFD­SCHOOL

 

 

 

KLEUTERAFDELING:

Een afzonderlijk paviljoen met een afzonderlijke speelplaats en een eigen speel-en stoeiweide.

 

– peuters                                               Lieselot Vanhaeverbeke

– 1ste kleuterklas                                     Sofie Decorte

– 2de kleuterklas                                      Sabine Vanmassenhove

– 3de kleuterklas                                      Nancy Roose

– kinderverzorgsters                                          Catherine Vergoote / Kim De Smedt
 

LAGERE AFDELING :

 

– 1ste leerjaar                                           Xenia Lammerteyn

– 2de leerjaar                                            Ellen Vermeersch

– 3de leerjaar                                            Sarah Koelman

– 4de leerjaar                                           Lena Goethals

– 5de leerjaar                                            Mieke Damman

– 6de leerjaar                                            Peter Buyle

– zonneklas                                              Isabelle Cloet

 

– extra Lich. Opvoeding                         Peter Buyle / Sarah Koelman (turnen)
Xenia Lammerteyn (zwemmen)

      

R.K. GODSDIENST: Michèle Driesens

N.C. ZEDENLEER: Inge Vrijdags

P.E.GODSDIENST: Ariëlla Thienpont

 

 

 

Algemene en pedagogische leiding

    

    Directeur : Hilde Lafaille

Te bereiken van 08.45u. tot 12.00 u. en van 13.15 u. tot 16.00u.

bij afwezigheid : afspraak maken via het secretariaat tel 059/23 37 52

 

 

Voor alle administratieve documenten en inlichtingen kan u terecht op het

secretariaat : Judith Bossu op maandag – dinsdag – donderdag
tel 059/23 37 52
mail: secretariaat@bseinstein.be
het secretariaat is gesloten op woensdag en vrijdag                                    

Welke bestuursorganen heeft de school ?

– Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs

– De Centrale Raad van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

– De Raad van Bestuur van de scholengroep 25

– Het College van directeurs van de scholengroep 25

– De schoolraad met de volgende bestuursleden:

 

Voorzitter                                                               Filip Hessens

Leden

Rechtstreeks verkozen leden                                  Filip Hessens

Christel Laridon
Kris Van Eenhooghe

Gecoöpteerde leden                                                Kurt Borgoo
Carlo D’Abbenigno

Verkozen uit het personeel                                   Nancy Roose
Peter Buyle

Mieke Damman

 

Welke adviesorganen heeft de school?

–   klassenraad = vertegenwoordigers van de leerkrachten.

–   Basiscomité (B.C.) = vertegenwoordigers van de vakbonden en de overheid

–   ouderraad = vertegenwoordiging van de ouders

–   schoolraad = vertegenwoordigers van ouders en personeel

 

Welke steunverlenende organen heeft de school ?

–   de werkgroep

–   de ouderraad

–   samenwerking met OCMW De Haan: huiswerkbegeleiding, financiële tegemoetkomingen
voor uitstappen of logopedie, voedselpakketten, kledij aan zeer lage prijzen …
contactpersoon voor onze school Sarah De Roeck tel 050/43 51 49
mail: sarah.deroeck@ocmwdehaan.be

 

 

Voor alle administratieve documenten en inlichtingen kan u terecht op het

secretariaat : Judith Bossu op maandag – dinsdag – donderdag
tel 059/23 37 52
mail: secretariaat@bseinstein.be

het secretariaat is gesloten op woensdag en vrijdag                                              

                                                

De CLB-verantwoordelijken zijn:

directeur                                                         Fran Geedts

psycho-pedagogisch consulent                       Saskia Vanden Bussche
(contactpersoon 050/471846)

geneesheer                                                       Kim Holvoet

paramedisch werker                                      Dominique De Meyer

 

                                                     Praktische inlichtingen

 

 

      De schooluren                                                          

 

 

 

         Einstein­laan 1 De Haan

 

°   voormiddag : van 08.45u – 11.55u (toezicht vanaf 08.30u)

Wie vroeger komt, gaat naar de betalende opvang bij juf Daniëlle.

°   namiddag : van 13.15u- 16.00 u (vrijdag tot 15.10u)

°   woensdag : van 08.­45u – 11.30u

 

 

 

 

            Onthaal kleuters

           

Rekening houdend met verzuchtingen van meerdere ouders vorig schooljaar
blijft de schoolpoort aan de Kardinaal Mercierlaan ’s ochtends gesloten en worden de
kleuters vanaf heden onthaald in de hall aan de hoofdingang van de school.

De oudste kleuters mogen meteen naar de speelplaats van het lager om daar nog even te
ravotten vóór de klas begint.

Onder “onthaal” verstaan wij dat u uw peuter of kleuter bij de juf , die toezicht heeft
achterlaat.
Er is plaats voor alle kleuters. Het is niet de bedoeling dat de ouders mee
plaatsnemen op de banken. Dan is er uiteraard plaatsgebrek en wordt het overzicht niet
bewaard.
Maak het voor uzelf en voor uw kind niet “moeilijk om afscheid te nemen”. Hou het kort en
stel uw kind gerust dat u er ’s avonds weer terug bent. Ook afscheid nemen maakt deel uit
van de opvoeding. Wees gerust, indien er “traantjes” zouden vloeien dan zijn die snel

gedroogd van zodra u uit het zicht bent verdwenen.

 

 

 

 

 

DE VOLGENDE VAKANTIE­PERIODEN WERDEN VAST­GELEGD.

 

 1. Terug naar school: dinsdag 01/09/ 2015

 

 1. Herfstvakantie: maandag 02/11/15 tot en met vrijdag 06/11/2015

 

 1. Kerstvakantie: maandag 21/12/15 tot en met vrijdag 01/01/2016

 

 1. Krokusvakantie: maandag 08/02/2016 tot en met vrijdag 12/02/2016

 

 1. Paasvakantie: maandag 28/03/2016 tot en met vrijdag 08/04/2016

 

 1. O.L.H. Hemelvaart donderdag 05/05/2016 en vrijdag 06/05/2016 (brugdag)

 

 1. Pinksteren maandag 16/05/2014

 

 

 

Facultatieve vakantie­dagen. (4 halve dagen)
MAANDAG namiddag       02/05/2016 (1 halve dag)
DINSDAG                           03/05/2016 (2 halve dagen)
WOENSDAG                      04/05/2016 (1 halve dag)

 

Kindvrije dag (studiedag personeel):

MAANDAG voormiddag     02/05/2016 (1 halve dag)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prijzen voor…

 

warme maaltijden op school

 • kleuters : € 2,90
 • lagere schoolkind : € 3,40
 • alleen soep : € 0,65

 

gesubsidieerde schoolmelk (gesubsidieerd door de Vlaamse overheid)

 • chocomelk : € 0,35

 

biologisch fruitsap

 • ecofruitsap : € 0,40
 • nectar met stevia : € 0,40

 

busvervoer (zelfde prijs van DE LIJN)
–   kleuters reizen gratis
–   geen kortingen en/of gratis vervoer meer via gezinsbond

 • per rit : € 1,40
 • per jaar: € 50

middagtoezicht
per middag : € 0,50

 

opvang (zelfde prijs van de MALLEMOLEN)

 • per halfuur: € 0,77

 

 

 

Facturatie : Wij werken met een facturatiesysteem . Op het einde van iedere maand worden de genomen maaltijden en drankjes doorgegeven naar onze facturatiedienst van de scholengroep, die u via de school een factuur laat geworden. Ook de afrekening van opvangdienst en busvervoer zullen op deze wijze aangerekend worden. Gelieve de factuur af te rekenen via overschrijving (liefst domiciliëring) of op school. Let op de voorziene vervaldatum om extra kosten en verwijlintresten te vermijden. Indien de factuur niet betaald werd voor het einde van de volgende maand, kunnen de leerlingen geen warme maaltijden of drankjes meer nuttigen (dit om misbruik van vertrouwen tegen te gaan).

.

 

 

                                                SCHOOLBUS

 

Bij het begin van het schooljaar wordt er aan elk kind dat gebruik maakt van het busvervoer, een BUSREGLEMENT meegegeven ter ondertekening van de ouders. Uiteraard moet elke busgebruiker dit reglement inzien en respecteren.

 

De eerste week van september worden de haltes vastgelegd en worden de leerlingen en de ouders verwittigd van de plaats en het tijdstip waarop een halte wordt aangedaan.

Een schoolbus kan net zoals een gewone wagen in een file terechtkomen, dus stipte dienstregeling kan niet worden gegarandeerd. De schoolbus zal wel steeds wachten tot de op schrift gestelde tijd , alvorens een halte te verlaten.

De school biedt verscheidene mogelijkheden om van de bus gebruik te maken: per rit ,per maand of per maand. De goedkoopste prijs wordt steeds door het secretariaat en door de lijn toegepast.

Er is ook gewenst leerlingengedrag. De toezichtster is verantwoordelijk voor orde, tucht en netheid op de bus.

Wanneer een kind zich niet houdt aan de richtlijnen kan de busbegeleidster een sanctie voorstellen via de directie.

 

Een greep uit het busreglement.

 

 1. De leerlingen moeten de begeleidster gehoorzamen.
 2. De leerlingen blijven tijdens de rit op de plaats zitten die de begeleidster aanduidt.
 3. Er mag niet gegeten, gedronken, gesnoept of gerookt worden in de bus. Boekentassen blijven

dicht, huiswerk wordt thuis gemaakt!

 1. Opdat het vervoer vlot zou verlopen, moet de leerling 5 minuten voor de afgesproken tijd klaar

staan.

 1. De aanwezigheid van de leerlingen wordt door de busbegeleidster bijgehouden op een

aanwezigheidslijst die tevens dient als afrekeningblad voor de facturatie.

 1. De leerlingen mogen geen ramen of deuren bedienen.
 2. Het is de leerlingen verboden de bus te verlaten op een niet- voorgeschreven halte.

Uitzonderingen worden toegestaan na een schriftelijke aanvraag van de ouders en in de mate

van het mogelijke (indien de bus daar toevallig voorbijrijdt)

 1. De leerlingen moeten de begeleidster verwittigen van hun te voorziene afwezigheid.

De busbegeleidster geeft daartoe haar telefoonnummer. (0476/68 46 94)

 1. Na het verlaten van de bus bevinden de leerlingen zich niet meer onder de hoede van de

begeleidster.

De ouders van de vervoerde leerlingen dragen vanaf dit ogenblik alle verantwoordelijkheid.

Zij moeten de nodige voorzieningen treffen om hun kinderen aan de halte op te vangen langs die

     zijde van de weg waar de bus stopt.

Deze bepaling betekent geen vermindering van de bescherming die leerlingen inzake

lichamelijke ongevallen volgens de schoolpolis kunnen genieten. Deze bescherming geldt steeds     op de schoolweg, d.w.z. gedurende de tijd die normaal nodig is en op de wegen die normaal

gevolgd worden om zich te begeven naar of terug te keren van de school . Ouders van kleuters of

kinderen van het eerste leerjaar worden verzocht hun kinderen aan de voorgeschreven halte op

te halen. Wanneer een kleuter of een kind van het eerste leerjaar de weg van de bushalte naar

huis alleen moet afleggen, zal daarvoor bij het begin van het schooljaar een schriftelijke

toestemming moeten worden ingediend. In alle andere gevallen wordt de kleuter of een kind van

het eerste leerjaar (dat dus niet wordt opgewacht aan de halte) terug meegenomen en in de

opvang van de BS Einstein , Einsteinlaan 1, De Haan (059/23.37.52) afgezet, alwaar de

ouders dan hun kinderen kunnen ophalen.

Het tarief voor die opvang bedraagt 0.77 euro per kind/per half uur.

10.Wanneer een leerling het busreglement niet naleeft of zich slecht gedraagt, kan de directie deze         leerling tijdelijk of definitief het gebruik van de bus ontzeggen.

11.De ouders zijn verantwoordelijk voor de schade die hun kind aan de bus toebrengt.

12.Het is de kinderen verboden te schrijven of te tekenen op de bus ( bij een plots remma-

noeuvre kan een potlood of balpen ernstige verwondingen veroorzaken), een boek

lezen moedigen we aan!

13.Game boy, disc-man, mp3-speler en andere waardevolle voorwerpen mogen op de bus                       gebruikt worden op eigen risico (d.w.z.: bij verlies of vernieling zal de leerling dit voor eigen         rekening nemen.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Gezondheidsbeleid
Voor de kinderen die een warme maaltijd op school gebruiken, zijn er waterkannen met water uit de waterfontein voorzien. Eventuele meegebrachte drankjes worden gedronken tijdens de speeltijd…

 

In het kader van het gezondheidsbeleid heeft de school ook een voorbeeldfunctie. Daarom vragen wij uitdrukkelijk om geen frisdranken en suikerhoudende dranken (cola, fanta, ice-tea, limonade , nectardrankjes …) mee te geven. Fruitsap en melkproducten zijn toegelaten. Wij geven echter de voorkeur aan water. De drankfonteintjes staan steeds ter beschikking tijdens de speeltijd en na de lessen L.O. Op uitdrukkelijk verzoek van enkele ouders, die tevens ook lid zijn van de ouderraad, werd ons gevraagd om het drinken van “water” en “voldoende water” te stimuleren. Vandaar ook deze oproep. Wij hopen om op deze manier bewust aan gezondheidseducatie te doen.

 

Blikjes zijn niet toegelaten.

 

VRIJDAG = FRUITDAG

Om het eten van gezonde voeding aan te moedigen, starten wij vanaf de kleuterklassen met een vaste fruitdag. Mogen wij vragen om iedere vrijdag liever een stuk fruit in plaats van een koek mee te geven. Als de kleuters in groep een stuk fruit kunnen smullen, zal hen dat alleen maar aanzetten tot meer fruit eten, ook op andere dagen.

Ook voor de leerlingen van de lagere school is het iedere vrijdag fruitdag!

 

De kleuters leren om dagelijks de tanden te poetsen. Dit gebeurt samen met de juf na de speeltijd.

Uiteraard brengt iedere kleuter zelf zijn eigen tandenborstel, beker en tandpasta mee.

 

Vanaf 1 september 2008 werd gestart met een nieuw procédé van warme maaltijden, bereid door Steamplicity. Zij staan garant voor evenwichtige en gezonde maaltijden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Bewegingsopvoeding

 

Wekelijks krijgen alle kleuters minstens 2 lessen bewegingsopvoeding.

Deze lessen worden gegeven door de kleuterjuf.

Gelieve een paar witte turnpantoffeltjes mee te geven, die op school kunnen bewaard worden.

 

In de lagere school worden de turnlessen gegeven door meester Peter en juf Sarah

Voor een goede gang van zaken en omwille van hygiëne en veiligheidsredenen is het verplicht om

daarvoor gepaste turnkledij mee te brengen.

 • een paar witte turnpantoffels of sportschoenen met niet aflatende zolen (geen kleur!)
 • een paar witte sokken

Graag alle kledij voorzien van de voornaam en/of familienaam van de leerling en in een gepaste (bij voorkeur linnen) zak steken.

 

De turnpakken (T-shirt + turnbroekje) zijn eigendom van de school en worden op school bewaard. Op geregelde tijdstippen zullen alle turnpakken een flinke wasbeurt krijgen.

De turnkledij die op het einde van het schooljaar niet wordt ingeleverd dient vergoed te worden.

NB: Wie niet in orde is met zijn kledij, kan niet meeturnen. Gebeurt dit herhaaldelijk (meer dan 3 keer) dan wordt een strafwerk gegeven.

 

Tweewekelijks gaan de leerlingen zwemmen, ook de kleuters (vanaf 3de kleuter in de hoofdschool, vanaf de 2° kleuterklas na de paasvakantie). Het spreekt vanzelf dat ook hier aangepaste kledij en nette handdoeken nodig zijn. Een zwemles is een sportles. Minuscule bikini’s en badpakken, die niet zo comfortabel zitten, horen niet thuis in het zwembad. Gelieve ook hier een degelijke zwemzak te voorzien. Omwille van hygiënische redenen zit het badpak in de zwemzak en dragen de leerlingen dit niet onder hun bovenkleding.
NB : Wie niet in orde is met zijn zwemgerief, kan niet meezwemmen. Gebeurt dit herhaaldelijk (meer dan 3 keer) dan volgt een strafwerk.

 

 

 

Alle lessen turnen en zwemmen zijn verplicht. Leerlingen die niet kunnen deelnemen aan deze lessen, zullen een medisch attest van een dokter of een geschreven briefje van de ouders moeten voorleggen. Na herhaaldelijke (meer dan 3) briefjes van de ouders wordt wel een attest van de dokter gevraagd!
Dankzij de tussenkomst van het Gemeentebestuur van De Haan zijn alle zwemlessen GRATIS.
De busrit naar het zwembad wordt betaald door de school.

 

 

 

 

 

 


                              IN WELKE KLAS MOET IK ZITTEN?

 

 

1° lj 2° lj 3° lj 4° lj 5° lj 6° lj
2009 2008        2007 2006 2005 2004

 

 

 

 

 

instapdata      peuters      
01/09/1509/11/15

04/01/16

01/02/16

15/02/16

11/04/16

09/05/16

1KB 1K 2K 3K
2013          2012 2011 2010

 

Peuters worden toegelaten vanaf de instapdatum die volgt op de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden.

Inschrijvingen kunnen al veel vroeger. De peuters komen op een wachtlijst tot ze de leeftijd bereikt hebben om effectief toegelaten te worden. Omwille van veiligheidsredenen en het toepassen van de regelgeving kunnen peuters niet vroeger toegelaten worden op school.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Avondstudie + opvang

 

WANNEER?             maandagavond     van 16u tot   16.45u

dinsdagavond       van 16u tot   16.45u

donderdagavond van 16u tot   16.45u

vrijdagnamiddag van 15.10u tot 16u (alleen mogelijkheid tot buitenspel)

START:                     maandag 7 september 2015

EINDE:                      donderdag 23 juni 2016

 

WAAR ?                   1ste klas links in de hall van de lagere school.

 

VOOR ALLE KINDEREN VAN DE LAGERE AFDELING.

 

PRIJS :                     0,77 euro per halfuur en per kind (betaling via maandelijkse factuur)

 

 

STUDIE = HUISWERK MAKEN + LESSEN LEREN

 

Studie is geen opvang… daarvoor hebben we een opvangdienst.

Wie klaar is met zijn huiswerk of lessen… en nog niet naar huis kan, gaat naar de            opvang.

 

Wij hopen met dit initiatief aan de noden van kinderen en ouders tegemoet te komen.

                                                          

OPVANGDIENST

 

Juf Daniëlle

 

 

 

 

DAG OUDERS,                                       

 

De opvang “Knuffel” staat weer paraat om er een fijn schooljaar van te maken voor uw kapoenen.

Bij mooi weer ravotten we buiten . Bij slecht weer amuseren we ons in onze “knuffelhoek” in de hoofdschool.

We spelen, lezen, knutselen, tekenen, enz….

De kapoenen die het wensen, mogen zelf iets meebrengen om te spelen.

En …. nieuwe, leuke ideeën zijn steeds welkom!

Aan de kinderen die in de opvang blijven, kan gerust een vieruurtje meegegeven worden.

U kunt uw kinderen brengen en ophalen aan onze “knuffelhoek” in de hoofdschool.

 

Juf Daniëlle

 

Door het buitenshuis werken van de ouders kunnen er problemen ontstaan voor de opvang van de kinderen. Sommige ouders komen wat later thuis dan het einduur van de school of vertrekken vroeger naar hun werk dan de school begint. Geen nood…de school kan een oplossing bieden.

 

Wij hebben immers een voor- en een naschoolse opvang in de hal van de hoofdschool .

De leerlingen van de wijkschool kunnen eventueel door bemiddeling van de leerkrachten naar de hoofdschool gebracht worden.

 

ADRES: Einsteinlaan 1 , 8420 De Haan

 

UURREGELING:

‘s morgens

Van 07.15 tot 8.15u voor de leerlingen van de lagere afdeling

Van 07.15u tot 8.30u voor de kleuters

‘s avonds

Van 16.00u tot 18.00u stipt

op woensdagmiddag

van 11.30u tot 13.00u stipt

Onze school vertrouwt de woensdagnamiddag-opvang aan de Mallemolen toe.(tel 059/233001)

Vervoer van de school naar de Mallemolen wordt door de gemeente geregeld.

 

Indien u later dan gepland uw kind komt afhalen, neem dan contact met juf Daniëlle.

Gelieve het einduur te respecteren! telefoonnummer opvang 059/ 23 37 52                    

 

Prijs = 0,77 euro per half uur

 

BETALING via maandelijkse factuur   (fiscaal attest mogelijk)

 

 

 

                                                   Nuttige wenken en afspraken

 

Om vanaf het begin van het nieuwe schooljaar tot een goede samenwerking te komen, geven wij graag enkele nuttige wenken mee.

 

°      Gelieve steeds, aandachtig, de mededelingen die aan uw kinderen meegege­ven worden, te lezen en eventueel, indien gevraagd, in te vullen, te ondertekenen en tijdig aan de leerkracht terug te bezorgen.

 

°      Mogen wij u vragen gelden steeds in een omslag (met naam en klas van uw kind) op de ophaaldag af te geven. Indien mogelijk, streef ernaar om gelden voor verschillende activiteiten afzonderlijk te houden.

 

°      Verder verzoeken wij u beleefd uw kinderen op tijd naar school te brengen.

 

°      Gelieve de kledingstukken van uw kind(eren) te naamtekenen. Vooral mutsen, handschoenen, jassen, zwemzakken, turnzakken en boekentassen raken wel eens zoek.

Naai ook een lusje aan de jassen zodat deze aan de kapstok blijven hangen!

 

°      Graag willen wij u vragen matig te zijn in het meegeven van koeken en fruit.

Wij verzoeken u ook geen snoep mee te geven.

 

°      Indien uw kleuter met een verzoekje thuiskomt, denk niet steeds dat ze maar iets fantaseren, heel dikwijls ligt het in de bedoeling van de kleu­terleidster de kleuter een opdracht te laten uitvoeren.

 

°      Mogen wij u ook vragen enige belangstelling te tonen voor het eigen werk van uw kinderen, zelfs al vindt u het niet zo mooi. Uw kind heeft zijn best gedaan iets moois te maken. Niet alle

kinderen zijn uitstekende kunstenaars!

 

°      Oude hemden van papa’s en opa’s worden met dank aanvaard bij de kleuterjuffen. Op die manier probe­ren wij de kledij van de kleuters te vrijwaren van verfspat­ten en lijm.

 

°     Een GSM op school is niet nodig. De kans op vernieling of verlies is groot. Een boodschap kan u altijd doorgeven via het secretariaat. Indien nodig waarschuwen wij u als uw kind ziek is of bij een ongeval. Zeker moeten alle GSM-toestellen uitgeschakeld worden op school. De GSM-toestellen kunnen in bewaring gegeven worden op het secretariaat.

 

°      Schoolagenda

Hierin worden de taken en lessen van leerlingen en de mededelingen voor de ouders dagelijks genoteerd. De leerkracht en de ouders ondertekenen regelmatig.

 

 

 

°      Huiswerk

Naar draagkracht 1ste en 2de leerjaar ± 15 min.

3de en 4de leerjaar ± 30 min.

5de en 6de leerjaar ± 60 min.

Een huiswerk is een taak in het verlengde van het werk op school. Daarom ook is het belangrijk dat uw kind het uitvoert. Indien u merkt dat er problemen zijn, laat dit dan weten aan de leerkracht.

 

°      Rapport

Een synthese van de evaluatiegegevens van de leerling wordt neergeschreven in een rapport.

Het rapport wordt door de ouders ondertekend en terugbezorgd binnen de vijf dagen.
In het geval van co-ouderschap of gescheiden ouders geven wij er de voorkeur aan dat beide
ouders het rapport ondertekenen. In dat geval wordt het rapport zo vlug mogelijk terug bezorgd
aan de leerkracht.

 

 

 

Wat biedt de kleuterschool aan het jonge kind?

 

De moderne psychologie heeft aangetoond dat jonge kinderen, vooral de allerkleinsten, veiligheid en geborgenheid moeten vinden, wil hun gevoelsleven zich op een behoorlijke manier kunnen ontwikkelen.

De leidster moet daarvoor op de eerste plaats zorgen dat het kleine volkje zich thuis voelt in de klas, begrip en liefde vindt bij hun juffrouw.

Men hecht veel belang in de kleutertuin aan gewoontetraining en persoonlijkheidsvorming.

Hoe kan men daaraan meehelpen?

Allereerst kan men de kleuter leren zijn jas met het lusje aan de kapstok hangen (daarom moet steeds een lusje voorzien zijn), men kan leren de voeten af te vegen aan de mat, handen te wassen voor het eten, schorten aan te doen bij het schilderen in de klas , neus te snuiten met een zakdoek…

Dit wordt na enige tijd een zodanige routine dat de kinderen het als iets gewoons beschouwen, terwijl er nog veel ouders zijn die denken dat hun kinderen niets of heel weinig kunnen.

 

Persoonlijkheidsvorming wordt geoefend door het kind een welbepaalde taak op te leggen, b.v. helpen bij het tafeldekken door bestek te laten plaatsen, servetjes neer te leggen, enz.

 

Kinderen moeten ook leren zichzelf uit bepaalde situaties te redden, door hun eigen problemen op te lossen. Kan het kind niet aan een stuk speelgoed op de tafel, laat het dan zelf uitzoeken hoe de kleine uk het kan bemachtigen.

 

Dit alles en nog veel meer leert uw kleine bengel op school. Door uw kind naar school te sturen, zult u dit zelf allemaal ondervinden. De kleuterleidsters staan steeds ter uwer beschikking om u de nodige inlichtingen te verschaffen.

 

 

ENKELE RAADGEVINGEN AAN DE OUDERS VAN ONZE KLEUTERS

 

De kleuterschool tracht de kleuters die zelfstandigheid te geven, die ze aankunnen. Eén van die gelegenheden om zelfstandig te zijn, is zichzelf kunnen aan- en uitkleden. Het zou veel moeite gespaard zijn, als de ouders de kledij van hun kleuters kozen in functie van die zelfredzaamheid. Moeilijke sluitingen van jassen, sjaals, mutsen en schoenen hebben al heel wat zuchten ontlokt aan de kleuter en de juf!

 

Het is in het belang van de kleuters dat zij regelmatig en op tijd naar de klas komen.

Door regelmatig aanwezig te zijn kent uw kind de liedjes en versjes uit de klas. Een kind dat veel afwezig is kent deze bijna nauwelijks en staat er wat onwennig bij wanneer het aan de beurt is. Het kind weet vaak niet mee te praten over de gebeurtenissen van de klas, het voelt zich uitgesloten en is daardoor niet gelukkig. Nieuwe technieken kunnen niet worden aangeleerd en geoefend. Terwijl andere kinderen nieuwe vaardigheden ontdekken, moet het zich tevreden stellen met eenvoudige, meer gekende oefeningen, die al vlug gaan vervelen. Het spreekt voor zich dat deze kleuter zich minder betrokken voelt dan de andere!

 

DE KINDERTUIN IN FUNCTIE VAN HET “LEREN LEZEN”

Het kind leren lezen in al zijn facetten blijft één van de essentiële taken van de basisschool. Dit is echter een zeer moeilijke opdracht, die veel tijd en moeite vergt. Tussen de letter en het kind is er vanzelfsprekend een grote afstand. De kinderpsychologie leert ons dat tal van kinderen door een reeks gebreken met zware leermoeilijkheden te kampen krijgen.

De ware taal van het kind is de gesproken taal. Deze moet dan ook aan de grondslag liggen van het leren lezen. Een algemeen vertraagde taalontwikkeling en een gebrekkige spreektaal kunnen vaak het leesproces in aanzienlijke mate vertragen. Lezen vereist ook een visuele (oog) en motorische (hand) vaardigheid. Elke afwijking op dit niveau heeft dan ook zijn gevolgen.

In dit opzicht blijkt het bijwonen van een kleuterschool van grote betekenis. Immers in de kindertuin zullen de kleuters gestimuleerd worden tot intense activiteit. Ze zullen een goede spreekmotoriek verwerven. Door het beoefenen van identificatie-oefeningen, prentkijken en tal van motorische en visuele vooroefeningen zal het oog wennen aan de leesbeweging.

 

VERSTANDIG HANDELEN

Voor u als ouder is de eerste schooldag evengoed een bron van emotie. Het feit alleen al dat je nu gedurende een aantal uren je eigen kind afstaat aan anderen, doet je als ouder toch wel wat.

Wanneer Lientjes moeder met haar dochtertje bij de school aankomt, waar een vriendelijke juffrouw zich over de kleine wil ontfermen, verschijnen er enkele tranen in de ogen van de moeder uit medelijden met haar dochtertje. Hiermee bewijst ze Lien helemaal geen dienst. Het kost de kleuterleidster heel wat moeite de kleine in de klas te krijgen”.

Stijntjes moeder pakt het verstandiger aan. Ze zegt hem lief en vriendelijk dat hij nu een grote jongen wordt en dat ze hem straks weer gauw komt halen. Ze draagt hem over aan de kleuterleidster, neemt afscheid en gaat onmiddellijk weg.”

Een goede raad: “ Doe zoals Stijntjes moeder, dan zijn de moeilijkheden het snelst overwonnen”.

                                     SCHOOLADMINISTRATIE

 

 

                                                              AFWEZIGHEDEN.

 

Schoolafwezigheden – medische attesten (cf.omzendbrief ref.:O­ND/I/1/SVC (12-02-92) )

 

Het is de opdracht van de overheid erop toe te zien dat leer­plicht ook werkelijk resulteert in schoolaanwezigheid, de mogelijkheid tot spijbelen moet zoveel mogelijk beperkt wor­den.

Anderzijds is het niet de bedoeling voor iedere schoolafwezig­heid de tussen­komst van een arts te eisen als de gezondheids­toestand van de betrokken leerling dit niet noodzakelijk maakt. Bij schoolafwezigheden geldt daarom de volgende regle­mentering:

 

 1. Kleuteronderwijs

In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden, gelet op het feit dat er geen leerplicht is, niet gewettigd worden door medische attesten. Het is wel wenselijk dat ouders de kleu­terleidsters informeren betreffende de afwezig­heid van hun kind.

 

 1. Lager onderwijs

Afwezigheden vanaf vier opeenvolgende kalenderdagen moeten door middel van een medisch attest gewettigd worden. Voor andere afwezighe­den volstaat een verklaring ondertekend door de ouders of de personen die de leerling wettelijk of feitelijk onder hun bewaring heb­ben. Dergelijk briefje kan echter slechts 4 keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch getuigschrift vereist.
nieuwe regelgeving vanaf 01/09/2013: afwezigheden een week vóór of een week na een vakantieperiode moet steeds gewettigd worden door een doktersattest!

 

N.B.:   –   kleuteronderwijs: dagelijks wordt het aantal afwezige halve dagen doorgegeven aan het departement Onderwijs

Hoewel een kleuter niet leerplichtig is moet er toch een minimum aan aanwezigheden in acht worden genomen.

Kleuters in de 3° kleuterklas moeten minstens 220 halve dagen aanwezig zijn om naar het 1° leerjaar te mogen doorstromen. In de tweede kleuterklas is een aanwezigheid van 185 halve dagen vereist, in de eerste kleuterklas is dit 150 en voor peuters geldt 100 halve dagen per schooljaar.

–   lager onderwijs: dagelijks worden niet gewettigde afwezigheden gemeld worden aan             onderwijsinspectie

–   niet gewettigde afwezigheden zorgen ervoor dat uw kind geen regelmatige

   ingeschreven leerling is en dat heeft gevolgen voor u als ouder , voor de

   leerkrachtbegeleiding van de school en voor het getuigschrift van uw kind.

 

 

 

3

adresveranderingen

 

De ouders worden vriendelijk ver­zocht elke adreswijziging of nieuwe telefoonnummers op het schoolsecretariaat mee te delen.

 

 

                                                     schoolreglement

 

Bij de inschrijving ondertekenen de ouders de inschrijvingsfiche waarin vermeld staat, dat zij kennis hebben genomen van de inhoud van het schoolregle­ment van de Basisschool “Einstein” en hiermee akkoord gaan. Dit schoolreglement kan elektronisch geraadpleegd worden via de website.

 

 

4

attesten

 

 

5

Bewijzen en attesten i.v.m. schoolbe­zoek en getuigschriften kunnen tijdens de schooluren aangevraagd worden via het secretariaat. (Judith Bossu op maandag – dinsdag – donderdag)

 

–       M.S.T.(= medisch schooltoezicht)-       CLB (toestemming tot begeleiding van het Centrum voor Leerlingbegeleiding.

Bij weigering moet een document onder­tekend worden

–       Keuze levensbeschouwelijke vakken.

Blijft van toepassing zolang er geen schriftelijke herroeping is en dit kan bij het begin van

het schooljaar of bij wijziging van school gebeuren (omzendbrief ligt ter inzage op school)

Binnen de drie dagen moet de eventuele verandering getekend zijn (zie wetgeving deel I

Titel II-12(2) C)

–       “Vrijstellingen i.v.m. keuze godsdienst / zedenleer” moeten schriftelijk aangevraagd worden door de ouders.

 

 

 

 

 

                                     Getuigschriften basisonderwijs

 

De klassenraad beslist over het behalen van het getuigschrift basisonderwijs na het voltooien van het lager onderwijs. Op de voorziene leergebieden moet een voldoende score behaald worden.

Indien een regelmatige leerling voor één of meerdere leergebieden onvoldoende scoort, beslist de klassenraad autonoom over het toekennen van het getuigschrift. Deze beslissing wordt meegedeeld aan de ouders. Om het getuigschrift basisonderwijs te behalen dient een leerling in het 6de leerjaar 50% te halen op Taal – Wiskunde – Wereldoriëntatie – Frans – Levensbeschouwelijke vakken – leerhouding – zorg én op het totaal van de 4 rapporten.

 

Beroepsprocedure

 • Indien de leerling het getuigschrift niet wordt toegekend kunnen de ouders uiterlijk op de derde werkdag na ontvangst van de kennisgeving hun bezwaren kenbaar maken.
 • Onderhoud met de directie (bezwaar intrekken of handhaven) met verslag van de ouders.
 • Opnieuw samenroepen van de klassenraad met verslag aan de ouders.
 • Beslissing wordt ingetrokken of gehandhaafd.
 • Ouders kunnen een beroep instellen bij de daartoe opgerichte beroepscommissie.
 • Na 10 dagen vergadert de beroepscommissie.
 • De leerlingen die het getuigschrift niet behalen, krijgen een verklaring met de vermelding van het

aantal en soort van de gevolgde schooljaren lager onderwijs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                VEILIGHEID

Allen hebben we te maken met het steeds drukker wordend ver­keer waarin onze kinderen de zwakste weggebruikers zijn. Voorzichtigheid is geboden.

 

WAT DOET DE SCHOOL?

–       Van meet af aan worden verkeers­lessen gegeven.

–       Na de lesuren worden de kinderen tot over het kruispunt aan de hoofdingang begeleid.

–       Busbegeleiding en oversteken van de kinderen.

–       Meestal stopt de bus langs het voetpad, waar het huis van de leerling staat ( busreglement).

–       Initiatielessen over het verkeer worden in overleg met de plaatse­lijke overheid gegeven door           de preventiedienst.

–       Regelmatige fietscontrole in samenwerking met de preventiedienst.

–       Verkeersprojecten van en door de leerkrachten in samenwerking met de preventiedienst van de          gemeente.

 

WAT KAN U ALS OUDER DOEN?

De school staat niet alleen in voor de opvoeding van uw kind, u zelf speelt daar de grootste rol in.

 

U kunt de verkeerslessen ondersteunen door steeds het goede voorbeeld te tonen aan uw kinderen: straat oversteken op het zebrapad, respecteer de verkeersregels en de verkeerslichten.

 

Als u met de wagen komt, laat uw kind steeds uitstappen langs de kant van de stoep en als het kan langs de kant van de school. Laat de kinderen NOOIT de auto verlaten langs de verkeerskant.

 

Parkeer uw wagen nooit op het zebrapad bij de ingang van de school . Laat de opstapplaats voor de bus vrij. Parkeer uw wagen niet op de stoep voor de schoolpoort .U hindert immers de VOETGANGERS en het veilig opstappen van de leerlingen die de bus nemen.

Om en rondom de school zijn veel parkeermogelijkheden. Loop liever een eindje verder dan een onveilige verkeerssituatie te veroorzaken voor onze kinderen.

 

Indien uw kind met de fiets komt, laat dan ook de fiets controleren op zijn veiligheid (fietsbel, lichten, reflectoren, remmen, banden …). Graag ook fietshelm en flouhesje.

 

 

                             VEILIGHEIDSREGLEMENT VAN DE SCHOOL.

 

Kinderen die te voet naar school komen.

 1. Gebruik steeds de voetpaden.
 2. Steek de straat over waar er zebrapaden zijn.
 3. Steek de straat haaks over.
 4. Speel niet op het voetpad: al spelend heeft men geen aandacht voor het verkeer.
 5. Vermijd de gevaarlijke kruispunten bij het uitstippe­len van je weg naar school en je
  • terugkeer naar huis.
 6. We verlaten de school in de voetgangersrij onder begeleiding van de leerkracht met

“poortdienst”.

 

Kinderen die met de fiets naar school komen:

 1. Gebruik het fietspad.
 2. Rij uiterst rechts.
 3. Rij achter elkaar.
 4. Rij rustig, maak er geen wedstrijd van.
 5. Rij reglementair: zorg dat je fiets voorzien is van alle reglementair vereiste benodigdheden. Ieder schooljaar organiseren we minimum 1 controle in samenwerking met de preventiedienst van De Haan.
 6. Rij veilig: al ben je een knappe fietser of fietster, hou je stuur met beide handen vast, in alle omstandig­he­den.
 7. Vermijd de gevaarlijke kruispunten. Zoek een alterna­tieve reisweg, zelfs al is het een omweg.
 8. Plaats je fiets in het fietsenrek.
 9. Verlaat het schooldomein met de fiets aan de hand tot aan het zebrapad. Daar be­vindt
  • zich de leerkracht met “poortdienst”, die u veilig zal laten oversteken.
 10. Gebruik uw fietshelm en een fluojasje. Het is geen extra luxe maar een extra veiligheid.

 

Kinderen die met de auto naar school gebracht worden:

 1. Parkeer a.u.b. niet voor, naast of rechtover de toegangspoorten van de school. De bussen kunnen niet aanrijden, de kinderen hebben geen zicht op het aankomen­de en wegrijdende verkeer. De omgeving van de school wordt er een “flessenhals” door.
 2. Laat je kinderen uitstappen op het voetpad langsheen het schooldomein. Zo moeten ze niet meer oversteken.
 3. Kom de kinderen afhalen aan de ingang van de school. Laat het verwitti­gende getoeter achterwege en parkeer de wagen langs het voetpad van het schooldomein.
 4. Beperk uw aanwezigheid bij het begin en het einde van de schooltijd tot een minimum,       als uw wagen buiten gepar­keerd staat.
 5. Ga niet dubbel staan op de rijweg.
 6. Moet u toch de straat over, respecteer het zebrapad.

 

 

 

                                    WAT BIJ EEN ONGEVAL OP SCHOOL?

 

Uw kind had een ongeval op school…

Wat moet u allemaal doen om in orde te zijn voor de verzeke­ring?

 

Het formulier “ETHIAS-VERZEKERING” dat u van de school krijgt, moet dezelfde dag nog door de dokter ingevuld worden en onmiddellijk aan de school terugbezorgd worden.

 

De daarmee gepaard gaande kosten voor de dokter, de apotheek, het zieken­huis moet u eerst zelf betalen.

 

Vervolgens wendt u zich met al de betaalde rekeningen tot uw mutualiteit die u een gedeelte van de gemaakte onkosten zal terugbetalen. U dient aan de mutualiteit een attest te vragen met vermelding van het bedrag en het remgeld. Dit attest bezorgt u aan de school.

 

Verder wordt alles door de school opgestuurd naar de verzeke­ringsmaatschappij “ETHIAS” die u de gemaakte onkosten integraal terugbetaalt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOOR BEPAALDE ACTIVITEITEN ZIJN DE DATA NU NOG NIET GEKEND. DEZE WORDEN U LATER VIA DE MEDEDELINGENKAFT VAN UW KIND BEZORGD. WIJZIGINGEN ZIJN OOK NOG STEEDS MOGELIJK BIJ DE UITWERKING VAN HET PROGRAMMA.

Kijk daarom regelmatig in de mededelingenkaft of contacteer het secretariaat.

 

 

Beste ouders, beste leerlingen,

 

wij hopen dat jullie ervan overtuigd zijn dat wij in onze school een sfeer creëren die iedereen met plezier naar school laat komen .

Het is pas in een omgeving waarin plaats is voor aangename belevingen, waar men terecht kan met zijn ongemakken, waar er oog is voor de kleine en de grote verdrietjes , waar er naar elkaar geluisterd wordt, waar vernieuwing en verandering mogelijk is , dat er vlot kan geleerd worden.

Natuurlijk moet er tegenover elkaar een houding van respect blijven heersen. Kortom: “Een school als thuis. Thuis op school.”

Deze gedachte dient als basis voor een goede samenwerking.

 

 

Het schoolteam

 

 

 

Welkom en een prettige, leerzame tijd op school.

6

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

vier + 19 =